אין מוצרים בסל הקניות שלך
Filters
חיפוש
Close

תנאי שימוש באתר

כללי

אנו בחברת וולדן סחר בע"מ (להלן: "החברה") מודים לך על בחירתך להשתמש בשירותי אתר ומערכת וולדן (להלן: "האתר"). אנא קרא בעיון את תנאי השימוש באתר. לעניין תנאי השימוש באתר מוגדר "משתמש" כמשתמש באתר/שותף/מפרסם. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, אך מטעמי נוחות בלבד ההסכם נכתב בלשון זכר.

הסכמת המשתמש לתנאים

ההרשמה לאתר והשימוש בשירותיו מותנים בהתחייבות המשתמש למלא אחר כל התנאים הכלולים בהסכם זה. מסיבה זו אנו מבקשים ממך לקרוא בעיון את כל התנאים, לפני השלמת תהליך הרישום והתחלת השימוש בשרותי האתר.

השלמת תהליך הרישום והשימוש באתר יחשבו כהסכמה חד משמעית מצידך לפעול בהתאם לתנאים, לרבות השינויים שעשויים לחול בהם מעת לעת, כפי שיובאו לידיעתך באמצעות האתר.

אחריות מפעילי האתר

החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק למשתמשים באתר שירות סדיר, רצוף, ללא תקלות, הפרעות והפסקות. בשל העובדה שמתן השירות תלוי גם בגורמים חיצוניים רבים, החברה אינה ערבה לכך שלא תהינה תקלות, הפרעות, עיכובים, או הפסקות בשירות, שהן על פי רוב פתאומיות ובלתי צפויות מראש (להוציא מכלל זה הפסקות מתוכננות מראש - לצרכי תחזוקה שוטפת של האתר), מסיבות אלו לא תחול על החברה כל חובה לפצות את המשתמשים או מי מהם בגין תקלות, הפרעות והפסקות בלתי צפויות במתן השירות, והמשתמש מוותר מראש על כל זכות מכל סוג שהוא לדרוש או לתבוע פיצוי בגין תקלות אלה, או בשל הפסקות בשירות לשם תחזוקת האתר.

החברה נוקטת באמצעים רבים כדי לאבטח את המידע האישי של המשתמשים באתר, אולם מאחר ומדובר באתר שמקושר לרשת האינטרנט, לא ניתן להגן באופן מוחלט והרמטי על האתר מפני חדירות של "האקרים" וגורמים עויינים. כלומר, החברה, חרף מאמציה ואמצעי האבטחה שבהם היא נוקטת, לא יכולה לערוב לכך שפרטים אישיים של המשתמשים, שלא נועדו לפרסום פומבי באתר, אכן יהיו חסינים בפני חדירות של צדדים שלישיים לאתר, או מכל סיבה אחרת.

לאור האמור לעיל, החברה מבהירה בזאת שלא תפצה את המשתמשים על כל נזק אפשרי שעלול להגרם להם, אם ייגרם, עקב סיבה זו.

החברה לא תישא באחריות כלפי ציבור המשתמשים וכלפי כל משתמש בנפרד, בקשר לאמיתות התכנים שנמסרים לאתר ע"י המשתמשים בו, כמו גם לגבי המטרות והיעדים הגלויים והנסתרים שעומדים מאחורי התכנים, וכן לגבי השימוש שיעשו המשתמשים בתכנים שמופיעים באתר, לרבות טיב התוצאות שיושגו על ידם כתוצאה מן השימוש בשירותי האתר.

החברה לא תהיה אחראית לנזק ישיר או עקיף שיגרם למי ממשתמשי האתר עקב הפרת תנאי הסכם זה ע"י מי ממשתמשי האתר. במקרה מעין זה, יוכל משתמש שנפגע לתבוע אך ורק את מי שהפר את התנאים, והמשתמש מוותר בזאת מראש על כל זכות מכל סוג שהוא לבוא בטענות, דרישות או תביעות כלפי החברה בשל הפרת התנאים ע"י מי ממשתמשי האתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ולהשמיט תכנים של משתמשים, שלא עולים בקנה אחד עם תנאיה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שפעולות אלה יטילו עליה אחריות מכל סוג שהוא לכל התכנים המתפרסמים באתר ע"י כל משתמש בנפרד, או ע"י כלל המשתמשים.

החברה רשאית לשנות, להקפיא זמנית או להפסיק כליל את כל פעילות האתר, או חלקים הימנו, כמו גם להעביר את כל האתר, או חלקים הימנו, לבעלות אחרת, ללא הודעה מוקדמת למשתמשים. במקרה מעין זה הנהלת החברה תוכל להעביר את כל זכויותיה, או חלק מזכויותיה באתר, לצד ג' מבלי שלמשתמשים תהיה זכות לערער על החלטות אלו ומבלי שתהא לחברה או למנהליה חבות כלשהי כלפי המשתמשים ו/או צד ג' כלשהו.

החברה לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן למידע שמצוי באתרים המקושרים לאתר. במידה ויהיה באתרים אלה מידע לא הולם או פוגע במשתמשי האתר, החברה תפעל לפי שיקול דעתה כדי לתקן או למנוע את הפגיעה.

אין באפשרות החברה לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המתפרסמים באתרי המשתמשים במערכת, לפיכך האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את החברה בגין כל תביעה שתוגש נגדה בגין תכנים אלו.

חרף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לדווח לרשויות אכיפת החוק בכל מקרה שבו מי מהמשתמשים יעבור על הוראות חוק זה או אחר, ותעמיד לרשות גורמים שלישיים, במידת הצורך, מידע אישי על משתמשים שלא פעלו בהתאם לתנאים, או שפגעו במשתמשים אחרים, או בכל דין.

הצהרות והתחייבויות המשתמש

אני מתחייב בזאת לא לשלוח לאתר כל חומר שכולל בתוכו וירוס, ו/או דואר זבל (SPAM), תוכנת מחשב וחומרים שעלולים לגרום נזק לאתר, ו/או למשתמשים בו, ושלא אבצע ולא אאפשר לבצע כל עבירה על פי הוראות כל דין.

מוסכם עלי שהחברה תהיה רשאית וזכאית להשעות או להפסיק את השירות הניתן לי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה מראש ומבלי שיהיה עליה לנמק את החלטתה. כל זאת אם תגיע למסקנה שהפרתי תנאי כלשהו מהתנאים. החברה גם תהיה זכאית לתבוע אותי על כל נזק ישיר או עקיף שיגרם לה, לצד ג', או למי מהמשתמשים בשירותי האתר עקב הפרת הסכם זה על ידי. בכל מקרה לא תהיה לי כל זכות לתבוע את החברה על החלטתה להשעות או להפסיק את השירות הניתן לי ע"י האתר.

אני מודע לסכנות האורבות למשתמשים באתרים באינטרנט, אי לכך אני לוקח על עצמי מראש את מלוא האחריות לכל פגיעה, נזק או הפסד מכל סוג שהוא, שעלולים להיגרם לי עקב השימוש בשירותי אתר זה. יתר על כן, כדי להסיר כל ספק, אני מצהיר בזאת שלא תהיינה לי כל טענות, מענות ותביעות כלפי החברה, מנהליה ועובדיה, אם אפגע ו/או יגרמו לי נזקים או הפסדים מכל סוג שהוא עקב השימוש בשירותי האתר.

אני מביע בזאת את הסכמתי המלאה לקבל מהחברה דואר אלקטרוני הנוגע לפעילותי באתר, לפעילות של האתר (לרבות הודעות על שיפורים, שינויים ו/או הפסקות יזומות בשירות), וכן הודעות על מבצעים מיוחדים של האתר, ביוזמתו או בשיתוף עם גורמים אחרים - מסחריים ואחרים. ידוע לי שבמבצעים מיוחדים, שיוצעו באתר, בשיתוף עם גורמים אחרים, לא תהא לחברה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי מי מהצדדים לעיסקה, וכי כל עיסקה תעשה לפי שיקול דעתי והבנתי, ביני לבין החברה שתספק את המוצר ו/או השירות. למרות האמור לעיל, אני שומר לעצמי את הזכות לבקש בכל עת - ממפעילי האתר - לא לשלוח אלי הודעות על מבצעים מסחריים, זאת באמצעות פניה באיזור "צור קשר".

קניין רוחני

אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או פרטי בתכנים, בעיצוב או בכל זכות יוצרים וקניין רוחני מכל סוג שהוא, שנמצא באתר, באשר הוא שייך באופן בלעדי לחברה.

המשתמש באתר מתחייב בזאת לכבד את זכויות היוצרים ואת זכויות הקניין הרוחני של האתר, בעליו, מפעיליו והחברה, בקשר לכל תוכן, טיפ, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה או כל חומר אחר שמתפרסם באתר ו/או קשור לפיתוח האתר ולהפעלתו. ברור לי שכל הזכויות הללו שייכות ללא כל סייג לחברה וכי כל שימוש בהם, שלא במסגרת השימושים המוצעים ע"י האתר, חייב לקבל הסכמה מפורשת, מראש ובכתב מהחברה.

מדיניות פרטיות ושימוש במידע

הסכם זה כפוף למדיניות הפרטיות של החברה.

סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע משימוש באתר, תנאיו, מדיניות הפרטיות שלו, הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט תהא מסורה לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, תהא מסורה לבתי המשפט בתל-אביב יפו ולהם בלבד.